Search

 1. Gizlilik İlkelerinin Amaç ve Kapsamı KVK Kanunu çerçevesinde, Kişisel Veri; kimliği tespit edilebilir veya edilebilir olan gerçek bireylere ait tüm bilgiler anlamına gelir. KVKK hükümlerine göre, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin oluşturulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi, veri sorumlusu olarak kabul edilir. KVKK bakış açısından şirketimizin konumu Veri Sorumlusu’dur. Bu belge (“Politika”), Şirketimizin veri sorumlusu olarak işlediği gerçek kişilerin kişisel verilerini KVKK madde 10 kapsamında aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır. Beta, işbu Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Açıklama metnini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılabilecek değişiklikler doğrultusunda her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
 2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Gerekçeler Beta Store, kişisel verileri betastore.com.tr web sitesinden, web sitesinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen bildirimler ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif sunmak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif sunma ve benzeri yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya dijital bir ortamda, yüz yüze ya da uzaktan, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki gerekçeler doğrultusunda toplamaktadır.  Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Öncelikle KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı durumlarda cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
 3. Yasalara göre, kişisel veriler, genellikle veri sahibinin açık rızası olmadan işlenemez. Beta Store, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, üçüncü taraflara açıklayabilir, devredebilir, sınıflandırabilir ve işleyebilir.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Şirketimizle kurulan ticari ilişkilerin yönetimi ve sürdürülmesi,
 • İş başvurularının değerlendirilmesi ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Teklif sunma süreçlerinin yönetimi ve değerlendirmesi,
 • Müşteri hizmetleri ve destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve iş ortaklarının kampanya, promosyon ve etkinliklerinin tanıtım ve duyurularının yapılması,
 • İdari ve adli makamlardan gelen taleplerin karşılanması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak veri sahipleri, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara sahiptir. Bu haklar, veri sahibinin verilerine erişme, düzeltme, silme, anonim hale getirme, işlemeye itiraz etme ve veri işleme amacının sona ermesi durumunda verilerin imhası gibi konuları kapsar. Veri sahipleri, bu haklarını kullanmak için şirketimize başvurabilir ve taleplerini iletebilir.

Product has been added to your cart