Search

Balkan Raf Sistemleri Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

a) Veri Yöneticisi ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) gereğince, kişisel verileriniz; veri yöneticisi sıfatıyla Balkan Raf Sistemleri (“Firma” veya “BRS”) tarafından aşağıda belirtilen çerçevede işlem görebilir.

b) İşlenecek Kişisel Verilerin Amaçları Topladığımız kişisel verileriniz, sizinle paylaştığınız kişisel verilerle ilgili olarak; Firmanın ve Firma ile iş ilişkisi içinde olan ilgili bireylerin yasal, teknik ve ticari-iş güvencesinin sağlanması; Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, ilgili bireylerin tercihleri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili bireylere sunulması ve tanıtılması amacıyla gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi; Firma tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin, ilgili bireylerin yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yönetilmesi; Firmanın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması; Firma tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin, ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bağlantılı iş süreçlerinin yönetilmesi; Firmanın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve uygulanması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir Topladığımız kişisel verileriniz; Firmanın sağladığı ürün ve hizmetlerin, ilgili bireylerin tercihleri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili bireylere sunulması ve tanıtılması amacıyla gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi; Firma tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bağlantılı iş süreçlerinin yönetilmesi; Firma tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin, ilgili bireylerin yararlanabilmesi

için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yönetilmesi; Firmanın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve uygulanması; Firma’nın ve firma ile iş ilişkisi içinde olan ilgili bireylerin yasal, teknik ve ticari-iş güvencesinin sağlanması amacıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, bağlı şirketlerimize, yasal olarak yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilir.

ç) Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Yasal Gerekçesi Kişisel verileriniz, Firmamız tarafından çeşitli kanallar aracılığıyla ve farklı yasal gerekçelere dayanarak; sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızdaki bilgi ve talep formları vasıtasıyla veya fiziki ortamda toplanabilir. Bu yasal gerekçeyle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilir ve aktarılabilir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Belirtilen Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Firma’ya ilettiğinizde BRS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, BRS tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerin yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için, taleplerinizi yazılı olarak Firma’nın iletişim adresine gönderebilir veya diğer iletişim yöntemleri ile Firma’ya ulaştırabilirsiniz. Firma, talebinizin niteliğine göre başvurunuzu en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızda, talebinizin açık, anlaşılır ve spesifik olması gerekmektedir. Başvurunuzda, adınız, soyadınız, başvuru tarihi ve talebinizin içeriği gibi konulara yer vermelisiniz. Başvurunuzu gerçekleştirirken, konuyla ilgili kimlik ve adres bilgilerinizi doğrulayabilecek belgeleri eklemeniz de önemlidir. Başvurunuzda yer alacak bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olması durumunda, Firma tarafından talebinizin işleme konulması gecikebilir veya imkânsız hale gelebilir.

Firma, başvurunuz üzerindeki taleplerinizi yerine getirirken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uygun hareket etmeyi taahhüt etmektedir. Talebinizin işleme sürecinde, Firma’nın ek maliyetlere katlanması gerekebilir. Bu durumda, Firma, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre sizden ücret talep edebilir.

Sonuç olarak, Balkan Raf Sistemleri olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda, sizlerin ve iş ilişkisi içinde olduğumuz diğer kişilerin hak ve menfaatlerini korumak için gerekli önlemleri almakta ve uygun süreçleri uygulamaktayız. Bu kapsamda, Firma olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlemekte ve yürürlükte olan diğer yasal düzenlemelere riayet etmekteyiz. Siz değerli müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için sürekli olarak gelişmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz.

Product has been added to your cart